Que é unha cooperativa?

Como xa comentamos, as cooperativas intégranse dentro da Economía Social. Para entender o que é unha cooperativa botaremos man de dúas definicións. En primeiro lugar, imos ver que di a Alianza Cooperativa Internacional na súa Declaración sobre Identidade e Principios Cooperativos:

“Unha cooperativa é unha asociación autónoma de persoas que se unen de xeito voluntario para satisfacer as súas necesidades e aspiracións económicas, sociais e culturais en común mediante unha empresa de propiedade conxunta e de xestión democrática.”

bloques de madeira

Imaxe: Scidmail

En segundo lugar temos a declaración da antiga Lei de cooperativas de Galicia, Lei 5/1998, DOG 30 de decembro de 1998:

“A cooperativa é unha sociedade de capital variable que, con estrutura e xestión democrática, en réxime de libre adhesión e baixa voluntaria, desenvolve unha empresa de propiedade conxunta, a través do exercicio de actividades socioeconómicas, para prestar servizos e para satisfacer necesidades e aspiracións dos seus socios/as, e en interese pola comunidade, mediante a participación activa deles/as, distribuíndo os resultados en función da actividade cooperativizada.”